Saturday, 20 July 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ทักษะอาชีพ รุ่นที่ 3

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 655

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ทักษะอาชีพ รุ่นที่ 3

โรงเรียนดรุณาราชบุรีระหว่างวันที่ 5-12  พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเซนต์อปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ 

เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

 

            

 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ

และบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ

การมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัดต่อไป

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)