Saturday, 20 July 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 946

   

   

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา นำไปใช้เป็น

กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และพัฒนาบุคลากรปฐมวัย  

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

ต่อไป 

 

  

         ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนนั้น บุคลากรที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหาร และครูของโรงเรียน

เอกชน ที่ต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเป็นกำลังสำคัญ เพื่อสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี

คุณภาพ โดยการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์

รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี /อธิการโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์อุทัย ธารมรรค วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนปฐมวัย

พร้อมทีมงานคุณภาพ

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)