Wednesday, 23 May 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 113

   

   

 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา นำไปใช้เป็น

กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และพัฒนาบุคลากรปฐมวัย  

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

ต่อไป 

 

  

         ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนนั้น บุคลากรที่สำคัญที่สุดคือผู้บริหาร และครูของโรงเรียน

เอกชน ที่ต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัด การเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเป็นกำลังสำคัญ เพื่อสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี

คุณภาพ โดยการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์

รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี /อธิการโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์อุทัย ธารมรรค วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนปฐมวัย

พร้อมทีมงานคุณภาพ

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)