Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา"

  • Published: Sunday, 22 April 2018 09:39
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 686

    

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560” ในวันพุธที่  21  มีนาคม  พ.ศ.2561 ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของคุณครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี 

บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ/อธิการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ

คณะวิทยากร คณะครูผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในเรื่องหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรม และมอบของที่ระลึกแก่

คณะวิทยากรและร่วมบันทึกภาพกิจกรรม

 

  

 

 

 

 

 


ภาพข่าว คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (ถ่ายภาพและรายงาน)