Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 733

 

 

 

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

ซึ่งมีครูผู้สอนโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 360 คน มีนายดร.ศักดิ์สิน

ช่องดารากุล  อ.มานิตย์  จิรโกเมศ  อ.ประภากร  เหล่าพาณิชย์  อ.ยุพาวดี ฤทธิรณยุทธ  อ.วรรณวิไล พันธุ์สีดา  วิทยากรจากสถาบัน

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  มาให้ความรู้ในการอบรม นางนราภรณ์ จุลลาย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

 

 

  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )