Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ศึกษาดูงานความก้าวหน้าโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1222

 

 

 

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีได้มาศึกษาดูงานความก้าวหน้าโรงเรียน

คุณธรรมตามวิถีคริสต์ เยี่ยมชมบรรยากาศการมาโรงเรียนของนักเรียนมารีย์อนุสรณ์ เยื่ยมชมกิจกรรมยามเช้า กิจกรรมการเดินแถว

ขึ้นชั้นเรียน การถอดรองเท้าหน้าห้องเรียน กิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อครูและหัวหน้าห้องก่อนเข้าเรียน กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมในห้องเรียน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมในห้องเรียนตามแบบวิถีคริสต์

 
 
 

ตัวแทนนักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับนักเรียนและครูนำอัตลักษณ์ไปปฏิบัติ (ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน) เยี่ยมชมนิทรรศการ

โครงงานคุณธรรมของนักเรียน เยี่ยมชมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน การปฏิบัติการตาม “โครงงานการล้างจานล้างใจ”

สังเกตการณ์จิตอาสารักษาความสะอาด และจิตอาสารักสิ่งแวดล้อม การแสดงคณะโปงลางของนักเรียนมารีย์อนุสรณ์และการบรรยาย

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 


ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน ,ถ่ายภาพ)