Tuesday, 25 September 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินฯ (SAR)

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 722

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้นำโดยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมสัมมนาจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคม

การศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสัมมนาการดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมิน  และการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขียนรายงานผลการประเมิน ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาฯ

ผู้อำนวยการ/ครูวิชาการ/ครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพโรงเรียน  จำนวน 400 คน  เมื่อวันที่  14 มกราคม 2560

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ หอประชุมหทัยนิรมล  ชั้น 3 อาคารดวงหทัย โรงเรียนนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

 
 
 

 

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) นายสุนทร  ปานบุษราคัม(ถ่ายภาพ)