Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

“ครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1216

 

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้คัดเลือกรับรางวัล “ครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐   ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 
 
 
 

ได้แก่ 

            ๑. รางวัล ครูดีเด่น

                ๑.๑ ครูดีเด่นระดับปฐมวัย

                        นางสาวพัชรินทร์ กิมเล็ก

                ๑.๒ ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา

                        นางกนกอร         แป้นคล้าย

                        นางสาววิไลพร   นาคเจริญ

              นางศิริพร          สุวรรณประภา

              นางสุกัญญา      ฉิมมะ

              นางกมลรัตน์      ทองเสือ

              นางมณีรัตน์       บุญรอด

              นางสาวรุ่งสิริ      ศิลาเรียม

                ๑.๓ ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

              นางสาวณิชวรรณ  ชูไธสง

              นางกาญจนา       พินิจ

              นางฉวีวรรณ        อุบอินทร์

              นางนิสากร          สมประสงค์

              นายปกิจ             เหมือนจันทร์เชย

              นางนลินี             สำเริง

                ๑.๔ ครูดีเด่น (สนับสนุนการศึกษา)

                        นางสาวนราภรณ์   จุลลาย

        ๒. รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี

                        นางนงเยาว์        แสนกมล

        ๓. รางวัล ครูดีของหนู

             นางสาวณัฐชวัล  อุตมะ

             นางสาวจุฑารัตน์  สุขกระจ่าง

             นางสาวจำรัส     ทัศนาลัย

             นางสุดศิริ          จันทรสารี

             นายวีระพจน์      รัตนรัตน์

 


ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ)