Tuesday, 19 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

  • Published: Wednesday, 20 September 2017 11:37
  • Hits: 413

 

                

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรม ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20

กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาร่วมเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

       laughing ขอแสดงความยินดี laughing กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2560 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2560

ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล 

 

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

 

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ

 

winkwink ผลการแข่งขันดังนี้ laughinglaughing

       การประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ

               1. เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

               2. เด็กหญิงกฤตพร รำพรรณ์

               3. เด็กหญิงพรรณปพร ขำจา

       

       การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

               1. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร

                


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (รายงาน,ถ่ายภาพ)