Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ปีที่ 7 แผนกมัธยม

  • Published: Thursday, 04 August 2016 16:16
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 2400

08/04/2016 :: 15:54:16 น.

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม  2559       มีดังนี้

เดือนมิถุนายน 2559

1.  เด็กหญิงพรไพลิน เรืองโรจนพร                    นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

2.  เด็กหญิงสุรางคนา ประดิษฐ์                        นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กหญิงกฤตยานี จันเจริญ                         นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4.  เด็กชายคุณานนต์ ทรงศรี                           นักเรียนชั้น        ม.1/10

 

5.  เด็กชายอิทธิ กฤษเจริญ                             นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

6.  เด็กชายจีรทีปต์ อินทร์สร                            นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

7.  เด็กชายศิริตระกูล สังเกตกิจ                        นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

8.  เด็กชายเดชวุฒิ ทับทิมทอง                        นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

9.  เด็กชายธนกร ประสารตระกูล                       นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

10 เด็กชายวิรวัฒน์ ศักดิ์ศรีสถาพร                     นักเรียนชั้น        ม.2/9

    11.  เด็กหญิงเพ็ญเพชร เกียรติพรมงคล                 นักเรียนชั้น        ม.2/10

 

    12.  เด็กชายเดชสิทธ จันทร์วิจิตรกุล                     นักเรียนชั้น        ม.3/9

 

    13.  นางสาวศิริวรรณ โสมกุล                              นักเรียนชั้น        ม.4/3

 

    14.  นางสาววิชชุดา เอี่ยมเวียง                            นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

    15.  นายวิศรุต โรจนาศรีรัตน์                               นักเรียนชั้น        ม.6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2559

1.  เด็กชายเกียรติภูมิ แก้วมังกร                    นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

2.  เด็กหญิงกนกกาญจน์ เมืองจันทร์              นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กหญิงฐิตาภา สุดศรี                          นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4.  เด็กหญิงอัญชณิชา หงส์ทอง                   นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

5.  เด็กหญิงณบุญพร แก้วกระจ่าง                  นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

6.  เด็กหญิงปวีณ์นุช ตันกิตติกุล                    นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

7.  เด็กหญิงมนัสนันท์ พักเที่ยง                     นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

8.  เด็กหญิงวรรณวิสา อินทร์โพธิ์                   นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

9.  เด็กหญิงเนตรนภา ไกรสร                       นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

10.เด็กหญิงสง่างาม เขียดโทน                     นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

11.เด็กชายณัฐชนน  กิจเต่ง                        นักเรียนชั้น        ม.1/4

 

12.เด็กชายกฤษไนย์ รามนันท์                      นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

13.เด็กหญิงพรพิมล วรวัฑฒกี                      นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

14.เด็กหญิงอัจฉรา กลีบอุบล                       นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

15.เด็กชายธนดล กิตติเมธีกุล                      นักเรียนชั้น        ม.1/9

    16.เด็กหญิงปัณรสี สุขหอม                 นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

    17.เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรรักษ์                นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

    18.เด็กชายพงษ์ดนัย จันทร                 นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

    19.เด็กชายพุทธิพงศ์ เอี่ยมอำนวย          นักเรียนชั้น        ม.2/9

 

    20.เด็กชายอนิรุทธิ์ บริบูรณ์                  นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    21.เด็กชายชัยเกียรติ สุวรรณกูฎ             นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    22.เด็กชายทองไพบูลย์ ก่ำเพชร            นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    23.เด็กชายสุวัฒชัย จังมา                    นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    24.เด็กชายกษิดิศ พิริยะกุล                  นักเรียนชั้น        ม.3/3

 

    25.เด็กชายอนุชา พรายเมฆ                  นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

    26.นางสาววิภาวี เสาะแสวง                  นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

    27.นางสาวกชกร ไพรนรินทร์                 นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

    28.นางสาวสุดารัตน์ รุ่งแสงจันทร์             นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

    29.นายธนาดล สีม่วงอ่อน                     นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

    30.นายกันตภัทร ศิลา                         นักเรียนชั้น        ม.5/6


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)