Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14

  • Published: Tuesday, 02 August 2016 08:36
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1536

08/02/2016 :: 08:12:16 น.

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกมัธยม จัดกิจกรรม “ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์รุ่นที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ในปัจจุบัน การพูดเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาหลักการพูด

ให้ถูกต้อง  เหมาะสมกับกาลเทศะ และทันสมัย

 

 

 

การอบรมทักษะด้านการพูด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  เสริมทักษะ  และพัฒนาบุคลิกภาพของผู้พูดในที่ชุมชน  ให้เกิดความมั่นใจในตนเอง

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14

โดยมีวัตถุประสงค์  1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพของนักเรียน

 2.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะการพูดในที่ชุมนุม

 3.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง


ภาพข่าว

นายเมธี เซียมเอคู  (รายงาน/ถ่ายภาพ)