Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

อบรมพัฒนานักเรียนชั้นม.4 พบปะผู้ปกครองสานสัมพันธ์ “บ-ว-ร”

  • Published: Friday, 22 July 2016 12:33
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1633

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับนักเรียน

 (2) เพื่อเตรียมวางแผนอนาคตชีวิตของนักเรียนทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ  

 (3) เพื่อเติมเต็มสัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียน และระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง

              (4) เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยแบ่ง

 

 

การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ากิจกรรมทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่างได้ความรู้ ความประทับใจ และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นยิ่งขึ้น

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

 

ทีมวิทยากรประกอบด้วย 

1. บาทหลวง สมเกียรติ    จูรอด                    รองอธิการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ

2. บาทหลวง ไพศาล    ยอแซฟ                   ที่ปรึกษาฝ่ายอบรมและอภิบาล

3. ครูพงศ์พัฒน์    ดำรงศักดิ์                        หัวหน้าฝ่ายอภิบาล

4. ครูภัสสร    เอมโกษา                              หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนกมัธยมศึกษา


ภาพข่าวกิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่4/1 ,4/3 

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าวกิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่4/2 ,4/4


 ภาพข่าวกิจกรรม มัธยมศึกษาปีที่4/5 ,4/6

 


ภาพข่าวกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาปีที่4/1 ,4/3 


ภาพข่าวกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาปีที่4/5 ,4/6 


ภาพข่าวกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาปีที่4/2 ,4/4