Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 126

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย

*******************

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี

อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 -----------------------------------

 คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 

"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

 

 

 

 

 

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า    ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยม เล็งเห็นความ

สำคัญดังกล่าวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในช่วงวันที่ 13-16  สิงหาคม พ.ศ. 2562   

 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เกิดการปฏิบัติและฝึกฝนอย่างเป็นระบบ  สามารถบูรณาการความรู้เชื่อมโยงกับศาสตร์วิชาต่างๆ  ในการแก้ปัญหา   สร้างนวัตกรรม     นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักศีลธรรม   
ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้   

  กำหนดการและกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562          เวลา    11.30 น. -12.30 น.       

-กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้  smartphone   ผ่านโปรแกรม Kahoot  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันพุธที่  14   สิงหาคม 2562        เวลา   07.45  น.  - 08.10 น.

-กิจกรรมถวายสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562      เวลา 07.45 น.  -  08.00 น

-กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยการเรียนตารางธาตุผ่าน การ

 แสดงโฟล์คซอง

    วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 2562      เวลา 11.30 น. -12.30 น.

-กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้  smartphone   ผ่านโปรแกรม Kahoot  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

วันอังคารที่ 13- วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM ศึกษา และการเรียนรู้แบบ ActiveLearning ในห้องเรียน    โดยครูประจำวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

                              ** ครูปาลิกา   ศรีสารากร   ผู้รายงาน **

 

 


ภาพข่าว กิจกรรมถวายสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย


 

 


ภาพข่าว กิจกรรมในห้องเรียน


 

 


ภาพข่าว กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์