รางวัลการแข่งขัน "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" (แผนกมัธยม)

   

   

 

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้มอบรางเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน

ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

 

1.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลระดับเหรียญทอง

- เด็กหญิงกันดาวิชญ์ ธรรมดี

- เด็กหญิงชฎาทิพ เทียมนาค

- เด็กหญิงอาทิตยา บัวแย้ม

- เด็กหญิงพัลลภา รอดสวัสดิ์

- เด็กชายธีรโชติ จงดี

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนลินิ สำเริง และ คุณครูสุมารยาท จันทรวงศ์

2.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ACORD Website Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กชายชิติพัทธ์ สนองสิทธิ์

- เด็กชายณัฐภัทร ศรีทอง

-เด็กชายวงศกร ศรีทองเทศ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์

3.การแข่งขันทักษาการใช้คอมพิวเตอร์สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัล

เหรียญทองแดง

- นางสาวรัตนารวี กฤษสุวรรณ

- นางสาวฐนิชา ปิติรัตน์

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูชาตรี ศรีมิ่งวงศ์

4.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

5.การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทองแดง

- เด็กหญิงพลอยชมพู มีมูลผล

- เด็กหญิงฑิตยา ธโนปจัย

- เด็กหญิงสุกฤดา พันธุสะ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจันทร์จิรา กระดังงา และคุณครูชุติมา โชติชูศรี

6.การแข่งขันการแสดง(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญเงิน

- เด็กหญิงณัฐธิดา อุไรรักษ์

- เด็กหญิงพัทธ์พันนันท์ นาคสวาท

- เด็กชายสหรัฐ กันคล้อย

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูบัลลพ บานแย้ม และคุณครูกิ่งกาญจน์ ประโมทนังค์

7.การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงธนิสรา สุขสมัย

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสาวิตรี ศรีจันทร์

8.การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงธีรนาฎ แซ่เฮ้ง

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูอำไพ บุญยะวาศรี

9.การแข่งขันร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงปวีณ์สุดา เพิ่มสวัสดิ์ชัย

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว

10.การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทองแดง

- เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิ์เดช

11.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลลเหรียญทอง

- เด็กหญิงธัญชนก สุทธิประสิทธิ์

12.การแข่งขัน ฟัง พูด อ่าน เขียน (Multiskills) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญเงิน

- เด็กชายกลทีป์ อัยราน้อย

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์(รายงาน)