Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560(แผนกมัธยม)

  • Published: Tuesday, 20 February 2018 08:33
  • Hits: 769

   

   

 

ห้องสมุดมัธยมจัดกิจกรรม “D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่าน

มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อ

มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้นๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

2561 มีดังนี้

เด็กหญิงสุภิตา บูรณะโถ                  นักเรียนชั้น ม.1/3

เด็กหญิงจิดาภา สุทธิประสิทธิ์           นักเรียนชั้น ม.1/4

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วเกิด               นักเรียนชั้น ม.1/8

เด็กหญิงอริษา บุญตาม                   นักเรียนชั้น ม.1/8

เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มพวง                 นักเรียนชั้น ม.2/2

เด็กหญิงพลอยชมพู มีมูลผล             นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กหญิงสิรินภัทร ลาวทอง               นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรงเที่ยง             นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กชายศุภณัฐ ไพรี                         นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กหญิงปัญญมล ศรีอำไพวิวัฒน์        นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายสรยุทธ กันท้วม                    นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายศาสตรพล อาสนะเวช            นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายนฤพล สามแสน                    นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายวิภู โค้วถาวร                        นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายธนภัทร นพตระกูล                 นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายวรชิต พุ่มแก้ว                       นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงธัญชนก สุทธิประสิทธิ์            นักเรียนชั้น ม.3/4

เด็กชายกิตติพงศ์ เวียงวิเศษ               นักเรียนชั้น ม.3/6

นายอภิสิทธิ์ สวนแดง                        นักเรียนชั้น ม.5/1

นายเอกศักดิ์ วิชิตชาญ                      นักเรียนชั้น ม.5/5

  


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)