Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การมอบรางวัลให้คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

  • Published: Monday, 12 February 2018 09:01
  • Hits: 1105

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยรายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี มีดังนี้

 

1. นายภาคภูมิ เข็มเจริญ ประธาน

2. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธาน

3. นายณภัทร ศรัทธาผล เลขานุการ

4. นายอภิพล ด้วงเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางสาวนภัสวรรณ เอี้ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

6. นางสาวพนิตนันท์ ประสูตรแสงจันทร์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

7. นายภูบดี อินวารี กรรมการฝ่ายกิจกรรม

8. นายกิตติพงศ์ ศรีสวาท กรรมการฝ่ายกิจกรรม

9. นางสาวนริศรา มีมาก กรรมการฝ่ายกิจกรรม

10. นางสาวชิดชนก สัตยวินิจ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

11. นางสาวรวงข้าว พลับอิน หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

12. นางสาวอรัชพร ซื่อตรง กรรมการฝ่ายปฏิคม

13. นางสาวญาณกร ธรรมปาพจน์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

14. นายชินดนัย จตุปาริสุทธิศีล กรรมการฝ่ายปฏิคม

15. นายสหัสวรรษ เอมโอษฐ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

16. นายเดโชมัย ธนะไพบูลย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

17. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

18. นางสาวศิริกัญญา กันทะมา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

19. นางสาวนริศรา แทวแดง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

20. นางสาวกนกวรรณ ทัศนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

21. นางสาวธนพร สิงโต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

22. นางสาวปรียานุช วิเชียรชูตระกูล เหรัญญิก

23. นางสาววิภาวรรณ หนูหริ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)