Friday, 19 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

การมอบรางวัลให้คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

  • Published: Monday, 12 February 2018 09:01
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 620

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยรายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี มีดังนี้

 

1. นายภาคภูมิ เข็มเจริญ ประธาน

2. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธาน

3. นายณภัทร ศรัทธาผล เลขานุการ

4. นายอภิพล ด้วงเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางสาวนภัสวรรณ เอี้ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

6. นางสาวพนิตนันท์ ประสูตรแสงจันทร์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

7. นายภูบดี อินวารี กรรมการฝ่ายกิจกรรม

8. นายกิตติพงศ์ ศรีสวาท กรรมการฝ่ายกิจกรรม

9. นางสาวนริศรา มีมาก กรรมการฝ่ายกิจกรรม

10. นางสาวชิดชนก สัตยวินิจ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

11. นางสาวรวงข้าว พลับอิน หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

12. นางสาวอรัชพร ซื่อตรง กรรมการฝ่ายปฏิคม

13. นางสาวญาณกร ธรรมปาพจน์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

14. นายชินดนัย จตุปาริสุทธิศีล กรรมการฝ่ายปฏิคม

15. นายสหัสวรรษ เอมโอษฐ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

16. นายเดโชมัย ธนะไพบูลย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

17. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

18. นางสาวศิริกัญญา กันทะมา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

19. นางสาวนริศรา แทวแดง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

20. นางสาวกนกวรรณ ทัศนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

21. นางสาวธนพร สิงโต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

22. นางสาวปรียานุช วิเชียรชูตระกูล เหรัญญิก

23. นางสาววิภาวรรณ หนูหริ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)