Monday, 23 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

การมอบรางวัลให้คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

  • Published: Monday, 12 February 2018 09:01
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 396

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยรายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี มีดังนี้

 

1. นายภาคภูมิ เข็มเจริญ ประธาน

2. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธาน

3. นายณภัทร ศรัทธาผล เลขานุการ

4. นายอภิพล ด้วงเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางสาวนภัสวรรณ เอี้ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

6. นางสาวพนิตนันท์ ประสูตรแสงจันทร์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

7. นายภูบดี อินวารี กรรมการฝ่ายกิจกรรม

8. นายกิตติพงศ์ ศรีสวาท กรรมการฝ่ายกิจกรรม

9. นางสาวนริศรา มีมาก กรรมการฝ่ายกิจกรรม

10. นางสาวชิดชนก สัตยวินิจ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

11. นางสาวรวงข้าว พลับอิน หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

12. นางสาวอรัชพร ซื่อตรง กรรมการฝ่ายปฏิคม

13. นางสาวญาณกร ธรรมปาพจน์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

14. นายชินดนัย จตุปาริสุทธิศีล กรรมการฝ่ายปฏิคม

15. นายสหัสวรรษ เอมโอษฐ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

16. นายเดโชมัย ธนะไพบูลย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

17. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

18. นางสาวศิริกัญญา กันทะมา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

19. นางสาวนริศรา แทวแดง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

20. นางสาวกนกวรรณ ทัศนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

21. นางสาวธนพร สิงโต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

22. นางสาวปรียานุช วิเชียรชูตระกูล เหรัญญิก

23. นางสาววิภาวรรณ หนูหริ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)