Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560

  • Published: Monday, 29 January 2018 09:16
  • Hits: 702

   

   

 

ห้องสมุดมัธยมจัดกิจกรรม “D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่าน

มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อ

มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้นๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มกราคม 

2561 มีดังนี้

เด็กหญิงณัฐภัสสร ทองอุดม                นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กชายปรัชญา ล้อแก้วมณี                นักเรียนชั้น ม.2/7

เด็กชายพิสิษฐ์ สร้อยจินดา                 นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายศิระภาคย์ สิทธิชัยนันทน์          นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายพงศ์ภัค สดิษฐรักษ์                 นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายเอกลักษณ์ คู่บุญประเสริฐ         นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายกฤษณะ อารีย์                        นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายพฤกษ์ เจียงแจ่มจิต                 นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กชายปกรณ์ ศรีกำเหนิด                   นักเรียนชั้น ม.2/10

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ธรรมรังสี                นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงวราภรณ์ จีนเรียบ                    นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงดนยา ปัญจะรัศมี                    นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงณัฐริชา บุญท้วม                     นักเรียนชั้น ม.3/7

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีทองพิมพ์                นักเรียนชั้น ม.3/9

นายเดชสิทธ จันทร์วิจิตรกุล                  นักเรียนชั้น ม.4/1

นายถิรวิทย์ เกิดเสมอ                          นักเรียนชั้น ม.4/1

นายปัฐมินทร์ อินทร์ภิรมย์                     นักเรียนชั้น ม.4/1

นางสาวพิมล จันทร์เกตุ                        นักเรียนชั้น ม.5/2

นางสาววรวรรณ แซ่เล้า                        นักเรียนชั้น ม.5/2

นายธิติ   ทรัพย์ธนาธร                         นักเรียนชั้น ม.6/1

  


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)