Tuesday, 23 April 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ระดับมัธยม

  • Published: Thursday, 25 January 2018 14:17
  • Hits: 1092

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญเงิน

นางสาวสหัสวัลย์ บางลานทอง

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูชุติมา โชติชูศรี

 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพันธ์ ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง

นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว

 

การประกวนดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Endemble) ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวกมลเนตร สังฆทิพย์

นายกฤติภัค อนุรัตน์

นางสาวฐิติรัตน์ อินทร์โสภา

นางสาวณิชารีย์ บุญสุข

นายนิทัศน์ มณีฉาย

นางสาวบุษยมาส อินนาดอน

นายพศวัต สิถิรบุตร

นายพัชร เทียนวิชัย

นายพีรภูมิ พูลเปี่ยม

นางสาววีรพัชร์ เกตุแก้วสกุลวงศ์

นางสาวอัญมณี ใบเทศ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูปกิจ เหมือนจันทร์เชย และคุณครูวินิธา ทรัพย์เห็นสว่าง

 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1 - ม.3 ได้รางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟักทอง

เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิเดช

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนริศรา เวียงลอ

 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง

นางสาวจิรภัทร ทรัพย์กุล

นายนฤเบศ ปั่นแก้ว

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูวันวิสา พรหมพา

 

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวพรรณปพร ขำจา

เด็กหญิงศศินา สอาดศรี

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แจ่มใส

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุมารยาท จันทรวงศ์ และคุณครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)