เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3

   

   

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ หอประชุม St.Paul

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)