Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560

  • Published: Wednesday, 06 December 2017 16:14
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 657

   

   

 

ห้องสมุดมัธยมจัดกิจกรรม “D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่าน

มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อ

มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้นๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 

2560 มีดังนี้

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงเทียน                                                    นักเรียนชั้น ม.1/4

เด็กชายพัชรพล วิเศษสิงห์                                                     นักเรียนชั้น ม.2/3

เด็กหญิงวรันธร โนเลี่ยม                                                        นักเรียนชั้น ม.2/3

เด็กชายเจษฎา พุทธสรมงคล                                                 นักเรียนชั้น ม.3/1

เด็กชายนภดล ทองมา                                                          นักเรียนชั้น ม.3/1

เด็กชายกุลภัทร ชื่นอารมณ์                                                    นักเรียนชั้น ม.3/1

เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์แจ่ม                                                    นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงกฤษณา ขุนศรีรักษา                                                 นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงปัณรสี สุขหอม                                                        นักเรียนชั้น ม.3/2

เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม                                                   นักเรียนชั้น ม.3/2

นางสาวสุกฤตา แพงอุ่ม                                                         นักเรียนชั้น ม.5/1

นายดนัย เพ็ชรขำ                                                                 นักเรียนชั้น ม.5/1

นายกันตินันท์ นฤชัยศิริรัตน์                                                   นักเรียนชั้น ม.5/4

นายกฤตภัค อนุรัตน์                                                             นักเรียนชั้น ม.5/4

นางสาวธิดาพร หวังแนบกลาง                                                นักเรียนชั้น ม.6/1

นางสาวบุษยพรรต ชวนวารี                                                   นักเรียนชั้น ม.6/1

นางสาวชลดา ทองมี                                                           นักเรียนชั้น ม.6/1

นางสาวฐิติรัตน์ อินทรโสภา                                                  นักเรียนชั้น ม.6/1

นางสาวกชกร ทองจันทร์                                                      นักเรียนชั้น ม.6/1

นางสาวสหัสวัลย์ บางลานทอง                                              นักเรียนชั้น ม.6/1

  


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)