วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

 

  

 

“วันพระราชทานธงชาติไทย” (28 กันยายน 2560) เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

  พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย

 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่ง

การร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย”  

ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติที่มิใช่วันหยุดราชการ โดยให้เริ่มตั้งแต่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีเป็นต้นไป

 

ดังนั้น เนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยที่จะจัดขึ้นเป็นปีแรก โรงเรียนดรุณาราชบุรีจึงจัดให้มีพิธี

การเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา 08.00 น. หรือแปดโมงเช้าของวันนี้เป็นกรณีพิเศษ

 

ธงชาตินับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของแต่ละชาติ ที่พอมองเห็นก็สามารถจะบอกได้ทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

ชาติใดนอกจากนี้ ธงชาติมักมีเรื่องราว มีความเป็นมาที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญของ

แต่ละชาติอย่างแนบแน่น ทำให้ธงชาติกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ความลึกซึ้ง และทุกประเทศถือว่าเป็นของสูงที่ควรแก่

การหวงแหนและเคารพ

 

ตามประวัติศาสตร์เรื่องธงชาติที่บันทึกไว้ประเทศไทยของเรามีการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นธงสีแดงประดับไว้ตามเรือเดินสมุทรต่างๆ จากนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นธงจักรสีขาวในผืนผ้าแดง มาจนถึงธงช้าง

สีขาวบนผ้าสีแดง ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จึงได้มีพระราชดำริเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์

ดังเช่นปัจจุบันเพื่อความเป็นสากล

 

ทรงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และทรงใช้พระนามแฝง

“วรรณะสมิต” อธิบายถึงความหมายของสีทั้ง 3 ลงตีพิมพ์ในหนังสือ “ดุสิตสมิต” ฉบับพิเศษ 2461มีข้อความดังนี้


“ขอร่ำรำพรรณบรรยาย ความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัด

ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทย

แดงคือโลหิตไซร้ ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษะชาติศาสนา

น้ำเงินคือสีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นของส่วนองค์

จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ จึงเป็นสีธงที่รักแห่งชาวไทย

ทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยาม”                จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา 100 ปี ที่ธงไตรรงค์ได้ทำหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก

คนไทยเราอาจจะทะเลาะกันบ้างในยามบ้านเมืองเป็นปกติสุข แต่ยามใดที่มีศึกเหนือเสือใต้เราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเสมอ
               

ขอเชิญชวนให้คณะครู นักเรียนชาวขาวแดงร่วมกันร้องเพลงชาติไทยให้เสียงดังกึกก้อง เราจะเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เสาด้วยความ

ฮึกเหิม ว่าไทยแม้รักสงบ แต่ถึงรบมิขลาด เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

                


ภาพข่าว   คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)