"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560

 

           

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม“ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและ

รักการอ่านมากขึ้น  จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือ

เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2560  มีดังนี้

 

                 1. เด็กหญิงรักฤทัย  มาฆะนุกิจ                                นักเรียนชั้น ม.1/3

                 2. เด็กชายสินวัตร์  หาเรือนมิตร                               นักเรียนชั้น ม.1/3

                 3. เด็กชายภัทรพล  สว่างงาม                                 นักเรียนชั้น ม.1/4

                 4. เด็กชายต้นน้ำ  แดงสวาท                                   นักเรียนชั้น ม.1/4

                 5. เด็กหญิงกฤติกา  ติวสร้อย                                  นักเรียนชั้น ม.2/2

                 6. เด็กหญิงสุชานันท์  ตำนานวาลย์                          นักเรียนชั้น ม.2/2

                 7. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เดือนอุ่ม                              นักเรียนชั้น ม.2/5

                 8. เด็กหญิงอัจฉรา  กลีบอุบล                                  นักเรียนชั้น ม.2/5

                 9. เด็กชายธนดล  กิตติเมธีกุล                                 นักเรียนชั้น ม.2/5

                 10. เด็กหญิงพรพิมล  วรวัฑฒกี                               นักเรียนชั้น ม.2/7

                 11. เด็กชายธนภัทร  วิลัยเลิศ                                  นักเรียนชั้น ม.2/8

                 12. เด็กชายพีรพงษ์  ไทยประสานทรัพย์                    นักเรียนชั้น ม.2/8

                 13. เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  รุณรู้รอบ                            นักเรียนชั้น ม.2/8

                 14. เด็กชายพีรวิชญ์  ธรรมปาพจน์                            นักเรียนชั้น ม.2/8

                 15. เด็กชายณัฐกมล  ศรัทธาผล                               นักเรียนชั้น ม.2/8

                 16. เด็กหญิงฐนิชา  ปิติรัตน์                                    นักเรียนชั้น ม.3/1

                 17. เด็กหญิงรัตนารวี  กฤษสุวรรณ                            นักเรียนชั้น ม.3/1

                 18. เด็กชายนราวิชญ์  ทองทวี                                 นักเรียนชั้น ม.3/2

                 19. นางสาวดวงนภา  คล้ำฉาย                                 นักเรียนชั้น ม.6/1

                 20. นางสาวพีรยา  หล่อยดา                                    นักเรียนชั้น ม.6/2

 


ภาพข่าว   คุณครู