Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

  • Published: Monday, 18 September 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1304

 

             

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560

ผลการแข่งขันมีดังนี้

winkกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศwink

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ฐานาพิชัยศักดิ์

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ

 

laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีlaughing

 1. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงรัตนาวรี  กฤษสุวรรณ

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาววนัชพร  เชื้อวิวัฒน์ 

 

     laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์laughing

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กชายอนุชิต  เหลนปก 

 

 laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยlaughing

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

         เด็กหญิงนภัทร ศรีสารากร  

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวฐิติรัตน์ อินทรโสภา

          นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง  

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)