Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

  • Published: Monday, 18 September 2017 09:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 811

 

             

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560

ผลการแข่งขันมีดังนี้

winkกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศwink

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ฐานาพิชัยศักดิ์

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ

 

laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีlaughing

 1. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงรัตนาวรี  กฤษสุวรรณ

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาววนัชพร  เชื้อวิวัฒน์ 

 

     laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์laughing

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กชายอนุชิต  เหลนปก 

 

 laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยlaughing

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

         เด็กหญิงนภัทร ศรีสารากร  

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวฐิติรัตน์ อินทรโสภา

          นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง  

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)