Wednesday, 19 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2560

  • Published: Sunday, 27 August 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 407

                                                

     

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม“ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและ

รักการอ่านมากขึ้น  จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือ

เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  มีดังนี้

 

เด็กชายอธิฐากร    เอี่ยมสมบูรณ์               นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงกรกต      นุษศิริ                        นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงยุพารัตน์   กู้ทรัพย์                      นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายหาญณรงค์ แต้ภักดี                      นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายศักดิ์ดา      อินทแพทย์                 นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงณัฐนพิน    คีรีวัน                        นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายชัชพงศ์      บรรดาศักดิ์                 นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กหญิงศรีวันเพ็ญ  นุชประเสริฐ                นักเรียนชั้น          ม.2/2

เด็กหญิงวิชญาดา    ปานไกร                    นักเรียนชั้น          ม.2/3

เด็กชายพลอย        มูฮะมัด                      นักเรียนชั้น          ม.2/8

เด็กชายณัฐนนท์     คำเทิ้ม                       นักเรียนชั้น          ม.2/8

เด็กชายอดิชาต      ชัยโชค                       นักเรียนชั้น          ม.2/8

เด็กหญิงนภัสวรรณ  คูณทวี                       นักเรียนชั้น          ม.3/1

เด็กชายภูมิพัฒน์     บ้านโก๋                       นักเรียนชั้น          ม.3/6

นายชัยเกียรติ         สุวรรณกูฎ                   นักเรียนชั้น          ม.4/1

นางสาวกรรณิการ์    ทรัพย์ประเสริฐ             นักเรียนชั้น          ม.5/1

นายณัฐพัฒน         ชีพสัตยากร                  นักเรียนชั้น          ม.5/1

นายภูวพัฒน์          ว่านม่วง                       นักเรียนชั้น          ม.5/2

นางสาวศิริพิมพ์      คำพุก                         นักเรียนชั้น          ม.5/5

นายธนาดล           สีม่วงอ่อน                    นักเรียนชั้น          ม.6/6

 

ภาพข่าว  คุณครูกัญญา ตรีภพกิตติ   (รายงาน ) ,  คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)