Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2560

  • Published: Tuesday, 12 September 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 419

                                                       

     

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม“ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและ

รักการอ่านมากขึ้น  จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือ

เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2560  มีดังนี้

 

เด็กชายนครินทร์ จีนอ่อน                             นักเรียนชั้น          ม.1/1

เด็กชายพงศธร อุปไชย                               นักเรียนชั้น          ม.1/4

เด็กหญิงภาวิณี ประทุมศรีขจร                       นักเรียนชั้น          ม.1/5

เด็กหญิงพรพันธ์ วรรณเอี่ยม                         นักเรียนชั้น          ม.1/5

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณศรี                      นักเรียนชั้น          ม.1/5

เด็กชายจิรภัทร พวงศรี                                นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กหญิงกมลชนก ปัญญาวรฉัตร                    นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายกิตติพศ วชิรศรีสุนทรา                      นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายหาญชัย ลักษณะภู                           นักเรียนชั้น          ม.1/9

เด็กชายอภินันท์ อายุยงค์                             นักเรียนชั้น          ม.1/10

เด็กหญิงเอมมิกา มีแก้ว                               นักเรียนชั้น          ม.2/10

เด็กหญิงชนากานต์ เทพชื่น                          นักเรียนชั้น          ม.3/2

เด็กหญิงพีรดา อ่อนน้อม                              นักเรียนชั้น          ม.3/2

เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิเดช                     นักเรียนชั้น          ม.3/2

เด็กชายอิทธิ กฤษเจริญ                               นักเรียนชั้น          ม.3/4

เด็กหญิงเพ็ญเพชร เกียรติพรมงคล                 นักเรียนชั้น          ม.3/10

นางสาววิภาวี เสาะแสวง                               นักเรียนชั้น          ม.6/1

นางสาววิชชุดา เอี่ยมเวียง                             นักเรียนชั้น          ม.6/1

นางสาวเกศราพร ศรีขจรจิต                           นักเรียนชั้น          ม.6/1

นางสาวสุกัญญา พวงกิ๊จ                               นักเรียนชั้น          ม.6/1

 

 

ภาพข่าว  คุณครูกัญญา ตรีภพกิตติ   (รายงาน ) ,  คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)