Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2560

  • Published: Tuesday, 01 August 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 651

                                                       

     

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม“ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและ

รักการอ่านมากขึ้น  จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือ

เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน มิถุนายน  2560  มีดังนี้

 

เด็กหญิงทิฆัมพร      สง่าโฉม                                      นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายธีรโชติ        จุ่นเจิม                                         นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กหญิงพรไพลิน    เรืองโรจนพร                                  นักเรียนชั้น          ม.2/2

เด็กหญิงกฤตยานี     จันเจริญ                                       นักเรียนชั้น          ม.2/2

เด็กหญิงวิบูลย์ศรี     นุชประเสริฐ                                   นักเรียนชั้น          ม.2/2

เด็กชายคุณานนต์     ทรงศรี                                         นักเรียนชั้น          ม.2/5

เด็กหญิงพรรวสา      ดียิ่ง                                             นักเรียนชั้น          ม.2/7

เด็กหญิงสุกฤตา       พันธุสะ                                         นักเรียนชั้น          ม.2/7

เด็กชายนภนต์          แก้วแสนตอ                                  นักเรียนชั้น          ม.2/8

เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยชมพู                                      นักเรียนชั้น          ม.2/8

เด็กชายอภิรัตน์         รัตนพุก                                       นักเรียนชั้น          ม.2/9

เด็กชายประเสริฐ       ศรีโชติ                                        นักเรียนชั้น          ม.2/9

เด็กหญิงศิรดา          บัวแย้ม                                        นักเรียนชั้น          ม.3/2

เด็กชายชนิสร           บุษบาธาร                                    นักเรียนชั้น          ม.3/2

เด็กหญิงวิชาดา         อรรธนิศากร                                 นักเรียนชั้น          ม.3/4

นางสาวศิริวรรณ        โสมกุล                                       นักเรียนชั้น          ม.5/3

นางสาวธนกร            เตียวตระกูล                                 นักเรียนชั้น          ม.5/3

นายชูศักดิ์                สวัสดีจุ้ย                                     นักเรียนชั้น          ม.5/4

นายยศวรรธน์            นาคขำ                                       นักเรียนชั้น          ม.5/5

นางสาวกัญญา          สุทธินันศิริ                                   นักเรียนชั้น          ม.6/1

 

 

ภาพข่าว  คุณครูกัญญา ตรีภพกิตติ   (รายงาน ) ,  คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)