ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ

                                                       

     

 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ระดับมัธยมศึกษาในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 น.ส.ศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับโล่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก และเด็กหญิงปริญญากรณ์  พงษ์ษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จ

พระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

   

 

 

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , สำนักงานพุทธมณฑล (ถ่ายภาพ)