Wednesday, 23 January 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดทันสื่อ (ออนไลน์)”

  • Published: Monday, 27 February 2017 16:02
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 708

 

   

        

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งตัวแทนสภานักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “คิดทันสื่อ (ออนไลน์)”

จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 10-12  มิถุนายน  2560   ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และปลอดภัย เกิดความตระหนัก

ในการใช้สื่อออนไลน์ และได้เรียนรู้การทำสื่อดิจิทัล (Digital Media) เพื่อสร้างสรรค์สังคม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมี

ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน นำความรู้ที่ได้จากโครงการายเสริมสร้าง

ทักษะชีวิต “คิดทันสื่อ (ออนไลน์)” ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน ญาติพี่ ผู้ปกครอง และคนรอบตัวบอกเล่าถึงการใช้สื่อออนไลน์ ที่ถูกต้อง

สร้างสรรค์ และปลอดภัยต่อสู่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมออนไลน์ที่ฉลาดต่อไปในอนาคต

 

 


ภาพข่าว [แผนกอนุบาล]   คุณครูจันจิรา กลิ่นฟุ้ง   (รายงาน )   คณะกรรมการสภานักเรียน ( ถ่ายภาพ)