Wednesday, 17 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

  • Published: Wednesday, 22 February 2017 08:48
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 582

 

 

                วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน

ของทุกปีสืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั้งในด้านวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน

วิกฤตการณ์ทรัพยากรน้ำ วิกฤตการณ์เกี่ยวกับแร่และพลังงาน

 

 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมละคร “ปลูกป่าในใจคน สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งให้โรงเรียนดรุณาราชบุรี ชุมชนของตนเองตลอดจนประเทศชาติของเรามีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่

มากยิ่งขึ้น  วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

               

 

 

 

**หมายเหตุ

นักแสดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 20 คน

สถานที่จัดกิจกรรม เวทีโรงอาหาร อาคาร 1

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 12.20 - 12.40 น.

รูปแบบกิจกรรม แสดงละครและให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามชิงรางวัล

  


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ   (รายงาน)  , นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)