Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกมัธยม ประจำเดือนกันยายน

  • Published: Wednesday, 21 September 2016 13:56
  • Hits: 1169

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน กันยายน  2559       มีดังนี้

 

เดือนกันยายน 2559 

 

1.  เด็กหญิงบุณยวีร์ พิศสะอาด                       นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

2.  เด็กหญิงนลินนิภา พันพ่วง                        นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กชายทรงพล โถทอง                           นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

4.  เด็กหญิงโชติกา โยคาพจร                       นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

5.  เด็กชายณัฐนนท์ คำเทิ้ม                          นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

6.  เด็กชายปรัชญา ล้อแก้วมณี                      นักเรียนชั้น        ม.1/7

 

7.  เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม                     นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

8.  เด็กชายกฤติกร โห้หอมจิตร                     นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

9.  เด็กชายธนบูรณ์ กลัดศรี                          นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

10. เด็กชายปฏิภาณ อยู่เทศะ                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

11. เด็กชายเกียรติบวร วงษ์วร                        นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

12. เด็กชายรัชชานนท์ เสมอใจ                      นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

13. เด็กชายพีระพงษ์ เถาทอง                        นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

14. เด็กชายจักรพรรณ น้อยสะอาด                  นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

15. เด็กชายสิทธิโชค ศรีสอาด                       นักเรียนชั้น        ม.2/8

  

  16. เด็กชายภูริช สุริแสง                               นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  17. เด็กชายธีรศักดิ์ แจ้งจิตร                           นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  18. เด็กชายพีรภัทร มีล้อม                            นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  19. เด็กชายบัณฑิต ปรียาชีวะ                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  20.เด็กชายพงษ์ศักดิ์ กุณาศล                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  21 เด็กชายเกษม ฟักแก้ว                              นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  22. เด็กหญิงณิชารียุ์ บุญสุข                           นักเรียนชั้น        ม.3/1

 

  23. เด็กชายวิธิสรรค์ รุ่งจำรัส                           นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

  24. เด็กหญิงกาญจนี ยิ้มย่อง                          นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

  25. เด็กหญิงชนินาถ เลียงผา                         นักเรียนชั้น        ม.3/6

 

  26. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ                 นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  27. นายชูศักดิ์ สวัสดีจุ้ย                                นักเรียนชั้น        ม.4/4

 

  28. นางสาวชลธิชา ไม่น้อย                            นักเรียนชั้น        ม.5/2

 

  29. นายมงคล โศจิพลกุล                              นักเรียนชั้น        ม.6/1

 

  30. นายกฤตภัค เกิดเสมอ                             นักเรียนชั้น        ม.6/3

 


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)