DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกมัธยม ประจำเดือนสิงหาคม

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2559       มีดังนี้

 

เดือนสิงหาคม 2559 

 

1.  เด็กชายภาคภูมิ   รัตนพิทักษ์                นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

2.  เด็กชายธีรโชติ   จุ่นเจิม                      นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

3.  เด็กหญิงกฤติกา   ติวสร้อย                   นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4.  เด็กหญิงภัทรวดี   อึงฤทธิเดช               นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

5.  เด็กหญิงสวิชญา   เทพนาวา                นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

6.  เด็กชายศุภวิชญ์   คำพล                     นักเรียนชั้น        ม.1/4

 

7.  เด็กชายนภนต์   แก้วแสนตอ                นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

8.  เด็กชายประเสริฐ   ศรีโชติ                   นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

9.  เด็กชายกฤษฎา   ธัญญาสุวัฒนะ            นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

10.  เด็กชายศุภกิตติ์   คำยศ                   นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

11.  เด็กชายธนวัฒน์   ธณวิวัติ                 นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

12.  เด็กหญิงอริศรา   กลิ่นกาหลง             นักเรียนชั้น        ม.1/7

 

13.  เด็กหญิงพรรวสา   ดียิ่ง                    นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

14.   เด็กชายชนิสร   บุษบาธาร                นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

15.  เด็กหญิงศิรดา   บัวแย้ม                    นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

  16.  เด็กชายปวเรศ   ตรีเพ็ชร์                      นักเรียนชั้น        ม.2/5

 

  17.  เด็กชายจิรภัทร   ศีลาเนียม                   นักเรียนชั้น        ม.2/5

 

  18.  เด็กชายจักรรินทร์   พุกภูษา                  นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

  19.  เด็กชายกิตติพงศ์   เวียงวิเศษ                นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

  20.  เด็กชายนนทกร   รังสีสุกานนท์               นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

  21.  เด็กหญิงศุภรัสมิ์   หาญธรรม                 นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

  22.  เด็กหญิงปิ่นมุก   เตชะเกียรติพาณิชย์        นักเรียนชั้น        ม.3/6

 

  23.  เด็กชายวงศธร   วงศ์สอน                     นักเรียนชั้น        ม.3/9

 

  24.  นางสาววนัชพร   เชื้อวิวัฒน์                  นักเรียนชั้น        ม.4/3

 

  25.  นายกฤตภัค   อนุรัตน์                         นักเรียนชั้น        ม.4/4

 

  26.  นางสาวดวงนภา   คล้ำฉาย                  นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

  27.  นางสาวนภัสสร   ขุนนุชนารถ                นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

  28.  นางสาวพีรยา   หล่อยดา                     นักเรียนชั้น        ม.5/2

 

  29.  นางสาวแสงทอง   แซ่ม้า                     นักเรียนชั้น        ม.6/1

 

  30.  นางสาวปรารถนา   ตันติสังวรากูร            นักเรียนชั้น        ม.6/2

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)