โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนมัธยม

 

 

นักเรียนอ้วน และระดับชั้นมัธยมศึกษา   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน  ในเด็กนักเรียนในเขตตำบลหน้าเมือง  ประจำปีการศึกษา

2559 ณ หอประชุม  เซนต์ปอล  อบรมวันที่  31  สิงหาคม  2559  รุ่นที่  2  นักเรียนอ้วนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  115  คน  จัดอบรมโดยศูนย์สุขภาพชุมชน 

ประชานุเคราะห์   โรงพยาบาลราชบุรี

 

การอบรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้เรื่องภัยร้ายจากโรคอ้วน ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร หลักการออกกำลังกาย

เคล็ดลับการควบคุมน้ำหนัก  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้านภาวะโภชนาการ  ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

 

 

 

การอบรมในภาคบ่าย  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น   4   กลุ่ม   เข้าเรียนรู้ตามฐานดังต่อไปนี้

 

ฐานที่ 1  รู้ได้อย่างไรว่าอ้วน    นักเรียนได้รับแจกเอกสารคนละ 1 เล่ม  ทำกราฟแสดงเปรียบเทียบน้ำหนักกับส่วนสูง โดยนักเรียนใช้ไม้บรรทัดลากเส้นแล้วดู

ผลเกณฑ์น้ำหนักของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์ไหน  น้ำหนักสมส่วน  อ้วน  อ้วนมาก  

 

ฐานที่ 2  ฉลาดคิด  ฉลาดกิน     นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องดื่มต่างๆ ที่วางขาย  มีส่วนผสมของน้ำตาลกี่กรัม  ขนมขบเคี้ยวต่างๆ  นมกล่อง  มีปริมาณน้ำตาล

ที่เป็นส่วนผสมเท่าไร  เมื่อรับประทานแล้วจะมีปริมาณน้ำตาลสะสมอยู่ในร่างกาย เท่าไร  ซึ่งนักเรียนควรเลือกรับประทานอย่างถูกต้อง

 

ฐานที่ 3   คุมน้ำหนักให้สำเร็จ มีเคล็ดลับอะไร นักเรียนได้แบ่งกลุ่มระดมความคิด บทบาทเกี่ยวกับการลดความอ้วนของตนเอง ชุมชน  ครอบครัว โรงเรียน 

ควรมีการดำเนินการอย่างไรและออกมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนได้ฟัง    และสรุปแนวปฏิบัติร่วมกัน

 

ฐานที่ 4  ฝึกออกกำลังกาย   ( เก้าอี้ขยี้พุง )   นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท่าการออกกำลังกาย เพื่อลดพุง  ลดเอว  โดยนั่งเก้าอี้ปฏิบัติท่าทางการออกกำลังกาย  

ทั้งหมด   15  ท่า  

 

 

 

การติดตามนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  (นักเรียนอ้วน)   โรงเรียนจะได้ติดตามดูแลนักเรียนต่อไป  ติดตามเรื่องน้ำหนัก  -ส่วนสูง ของนักเรียนในแต่ละเดือน

พร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนด้านโภชนาการทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี  ที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน


ภาพข่าว

นายสุธรรม  การะเกตุ  (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)