Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมพลเมืองสู่อาเซียน

  • Published: Wednesday, 31 August 2016 15:45
  • Hits: 1165

 

 

ทีมนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี นำเสนอ “โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างพลเมืองสู่อาเซียน” นำโดย น.ส.กชกร ทองจันทร์ 

น.ส.บุษยพรรต ชวนวารี ,น.ส.ยลดา  พยุงวงศ์ นายกฤษฏิ์  นันทวิสุทธิ์ ,นายธิติ ทรัพย์ธนาธร ด้วยการดูแลของนางกรกัญญา โชว์ปัญญา  

ใน “โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตเยาวชนพลเมืองอาเซียน” ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔  กิจกรรมที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างพลเมืองสู่อาเซียน นำเสนอการใช้ EM ในการดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลปัญหาขยะ “อาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ”

เพื่อการสร้าง  การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีและทีมนักเรียนมีความพร้อมในการสร้างจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา และยินดีให้ความร่วมมือส่งเสริม สถานศึกษา

หรือองค์กรที่สนใจ และมีการบริการแจก EM ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว

นางกรกัญญา   โชว์ปัญญา หัวหน้างานวาทศิลป์  (รายงาน)