Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

STEM Education Camp ปีที่ 2

  • Published: Monday, 15 August 2016 08:57
  • Hits: 2229

08/15/2016 :: 08:35:41 น.

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม

STEM Education Camp ปีที่ 2 (Wide World by STEM II) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559  สำหรับนักเรียนห้องพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (ม.1/2)

ห้องพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ (ม.1/3)  ห้องพัฒนาศักยภาพด้าน ICT (ม.1/1) และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

( ม.4/1)

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ยกระดับผลการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักการ STEM ศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ  ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

  

สำหรับกิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

1.  กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในศตวรรตที่ 21

2.  กิจกรรม STEM 1    ศรลมชวนคิด  ชี้ทิศบอกทาง

3.  กิจกรรม STEM 2    คาน....สมดุลแห่งชีวิต

4.  กิจกรรม STEM 3    ถุงประคบร้อนจำเป็น

5.  กิจกรรม   STEM 4    พลังงานสะอาด (Green Mech)

 

 

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

            นักเรียนสามารถบูรณาการ  การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM  ศึกษา  ในการวางแผนแก้ปัญหา

ในกิจกรรมที่กำหนด  และสามารถสร้างชิ้นงาน  นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถอภิปรายและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และเกิดสมรรถนะตามที่ต้องการ


ภาพข่าวกิจกรรม

นางปาลิกา ศรีสารากร (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)