Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 (แผนกประถม)

  • Published: Tuesday, 12 July 2016 15:49
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1372

07/12/2016 : 15:48:39น.  

 

 

ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย

รักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  2559   มอบโดยบาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด   รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

ซึ่งมีนักเรียนรับเกียรติบัตรมีรายชื่อ ดังนี้

 

1.  เด็กชายขนิษฐชัญญ์ ชื่นอารมณ์           นักเรียนชั้น  ป.3/2

 

2.  เด็กชายคณพศ ลิ้นจี่                        นักเรียนชั้น ป.3/2

 

3.  เด็กหญิงวนัชพร บัวงาม                    นักเรียนชั้น ป.3/2

 

4.  เด็กชายวรภัทร ศิลาเนียม                  นักเรียนชั้น ป.3/2

 

5.  เด็กหญิงวรรณรดา รัตนรักษ์               นักเรียนชั้น ป.3/5

 

6.  เด็กชายศุภากร คงเพ็ชร                   นักเรียนชั้น ป.4/2

 

7.  เด็กหญิงไทม์ กลมทุกสิ่ง                  นักเรียนชั้น ป.4/2

 

8.  เด็กหญิงธิดารัตน์ นิจฉาย                  นักเรียนชั้น ป.4/2

 

9.  เด็กหญิงณัฐชฎา วัสสา                    นักเรียนชั้น ป.4/2

 

10.  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มังกรพันธุ์           นักเรียนชั้น ป.4/2

11.  เด็กชายพีระยุทธ วงษ์ชาเลื่อน         นักเรียนชั้น ป.4/2

 

12.  เด็กหญิงปรมาภรณ์ สุวรรณสะอาด     นักเรียนชั้น ป.4/2

 

13.  เด็กชายชัชพงศ์ ปะดุกา                นักเรียนชั้น ป.4/2

 

14.  เด็กหญิงปภินดา เกิดเสมอ             นักเรียนชั้น ป.4/2

 

15.  เด็กหญิงสุชานันท์ ทีตี้                  นักเรียนชั้น ป.4/7

 

16.  เด็กชายพิจักษณ์ จักรเพชร            นักเรียนชั้น ป.4/7

 

17.  เด็กชายชุติพงศ์ ธรรมรัตน์วัฒนา       นักเรียนชั้น ป.6/5

 

18.  เด็กหญิงทิพย์ญาดา สงฆจิน           นักเรียนชั้น ป.6/5

 

19.  เด็กชายธนกร คำปล้อง                 นักเรียนชั้น ป.6/6

 

20.  เด็กหญิงกรกต นุษศิริ                   นักเรียนชั้น ป.6/8

 

        


      ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา(รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)