Wednesday, 13 November 2019
***** 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยในวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบนานเท่านาน ***** -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

สุดยอดนักอ่าน"ประถม"เดือนกรกฎาคม

  • Published: Wednesday, 21 August 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 92

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนกรกฎาคม

 ระดับประถมศึกษา

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 10  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน 

เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้นโดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือนนั้น ๆ  

ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  มีดังนี้

เด็กหญิงธนกาญจน์ ทองศรี       นักเรียนชั้น ป.4/1

เด็กหญิงศิรภัสสร ยะถาวร          นักเรียนชั้น ป.4/1

เด็กชายกรวิชญ์ บานไม่รู้โรย      นักเรียนชั้น ป.4/1

เด็กชายภาสกร แสงพันธ์          นักเรียนชั้น ป.4/4

เด็กชายอนวัช นวมนิ่ม              นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายนพณัช บุตรภักดิ์          นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายจิรวัศ เพิ่มทรัพย์           นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงณัชชา รุ่งเรือง             นักเรียนชั้น ป.6/1

เด็กหญิงชญานิศ เจริญลาภ        นักเรียนชั้น ป.6/1

เด็กหญิงโชติชา เพชรแก้ว          นักเรียนชั้น ป.6/1

เด็กชายกิตติศักดิ์ กิจเรืองโรจน์    นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กหญิงโชติกา ชงสกุล             นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กหญิงรมิดา แก้วยอด              นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กชายสุธิมนต์ เลิศรุ่งวัฒนา       นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กชายกรมิษฐ์ ฤกษ์โหรา          นักเรียนชั้น ป.6/4

เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์          นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงศิรภัสสร ใสยจิตร์           นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงนภัสสร บุตรน้ำเพชร       นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงมาลีนี เติมเต็ม               นักเรียนชั้น ป.6/5

เด็กหญิงปุณยาพร ทองแดง          นักเรียนชั้น ป.6/5

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม