Tuesday, 22 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ค่ายพุทธบุตร ประถมศึกษาปีที่ 4

  • Published: Tuesday, 21 May 2019 08:11
  • Written by Admin1
  • Hits: 112

 

 การเข้าค่ายพุทธบุตร

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

***********************

 

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม

ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต

“เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  นำหลักคำสอนที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากายโดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  

มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม 

 

  

 

 


ภาพข่าว