Wednesday, 21 November 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รายการแข่งขัน sciences show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • Published: Tuesday, 03 July 2018 15:15
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 208

   

 

 

                                                     

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการแข่งขัน sciences show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุไรรักษ์

 เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคสวาท

 เด็กชายสหรัฐ กันคล้อย

 

ครูฝึกสอน  นางนนทวรรณ มณีโชติ    นายบัลลพ บานแย้ม

         นางสาวศุภกิจตรา ทาทอง   นางสาววรรณา  กติกาโชคสกุล

 

                    

 

    

   

 


ภาพข่าว   ครูกิ่งกาญจน์  (รายงาน),  ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)