Wednesday, 23 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการ D.A.R.E. ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  • Published: Wednesday, 11 July 2018 09:39
  • Written by Admin1
  • Hits: 724

    

 

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาน

ศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ D.A.R.E. (แดร์) ซึ่งย่อมาจาก D=DRUG(ดรัก) คือยาเสพติด, A=ABUSE(อะบิวส์) คือการใช้ในทางที่ผิด,

R=RESISTANCE(รีซิสแตนท์) คือการต่อต้าน, E=EDUCATION(เอ็ดดูเคชั่น) คือการศึกษาเรียนรู้ หรือแปลโดยรวมคือ โครงการศึกษา

เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ที่ผ่านการฝึกอบรมมา

เป็นอย่างดี

   

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้

จัดโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยอบรมเด็กนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาในเขตรับผิดชอบ

   

 

หลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียน เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติด

และความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพที่ดี่โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด/สุรา สอนให้เด็กเกิดทักษะในการตัดสินใจ แสดง

ให้เห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงแรงกดดันของกลุ่มเพื่อนรวมวัย เสนอทางเลือกอื่นให้กับเด็กนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

 

                   

            

 


ภาพข่าว คุณครูสุธรรม การะเกตุ  (รายงาน),(ถ่ายภาพ)