Monday, 23 April 2018
---------สวัสดีปีใหม่ 2561 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี --------- เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน...อย่าได้พลาดโอกาสดีๆ *********** 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน " คืนสู่เหย้าดรุณา 60 ปี ราตรีขาว-แดง " *** จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร 8 ที่นั่ง ราคา 2,400 บาท - สังสรรค์ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พร้อมชมการแสดงของนักเรียนดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 18.30 - 22.30 น.
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560(แผนกประถม)

  • Published: Monday, 05 February 2018 12:54
  • Written by Tansan Nitiwong
  • Hits: 341

   

   

 

ห้องสมุดมัธยมจัดกิจกรรม “D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่าน

มากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อ

มอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้นๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มกราคม 

2561 มีดังนี้

เด็กหญิงภัสสร              เครืออารีย์               นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายศิรวิชญ์             หอมฟุ้ง                  นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กหญิงเบญญาภา        สุกแดง                   นักเรียนชั้น ป.3/6

เด็กหญิงณัฎฐณิชา         ชาวโพงพาง            นักเรียนชั้น ป.4/7

เด็กหญิงกนกพร            ยวงอ้น                    นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงธีรกานต์           ขำสุวรรณ์                นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงชนกนันท์         อารยาภิชาติ             นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงประภัสสร         วิริยินทรีย์                 นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายพงศภัค             ธรรมกิจ                  นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายศุภกร               กำไลศักดิ์                นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายสุปวีร์               อยู่สมบูรณ์                นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายบารมี               เลิศปัญจาศรี             นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายภาณุวัฒน์          ภิรมย์บัณฑิต             นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายสุวพัชร             จงจิตต์                     นักเรียนชั้น ป.5/6

เด็กหญิงรดา                อ้นพิทักษ์                 นักเรียนชั้น ป.5/7

เด็กหญิงณิชากร           เหมปาละ                  นักเรียนชั้น ป.5/7

เด็กหญิงปริยาภัทร        สาดะระ                     นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงกุลณัฐ            สนวัตร                      นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงวรางคณา        ศรีสุวรรณ์                   นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กชายสิรวิชญ์            แร่เพชร                     นักเรียนชั้น ป.6/6

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)