ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จ.นครนายก

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงพิทธ์ ธีรา ร้อยทา ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุขดี กรินทรากุล

 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กชายกัญจน์ภูมิ ณ บางช้าง ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนภา เอี้ยงกุญชร

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เอี่ยมพุก ป.4/7

เด็กหญิงกุลปรียา เพ็งพงษ์ ป.4/7

เด็กหญิงกชนันท์ ผาสุข ป.4/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูฐิติมา อุดมพันธ์

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)