Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67

  • Published: Tuesday, 23 January 2018 08:40
  • Hits: 978

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จ.นครนายก

ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

เด็กหญิงพิทธ์ ธีรา ร้อยทา ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุขดี กรินทรากุล

 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กชายกัญจน์ภูมิ ณ บางช้าง ป.3/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนภา เอี้ยงกุญชร

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เอี่ยมพุก ป.4/7

เด็กหญิงกุลปรียา เพ็งพงษ์ ป.4/7

เด็กหญิงกชนันท์ ผาสุข ป.4/7

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูฐิติมา อุดมพันธ์

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)