เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

   

   

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.เอก.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)