Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6

  • Published: Monday, 22 January 2018 09:42
  • Hits: 1091

   

   

 

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษเพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม พล.เอก.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)