Monday, 19 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรมประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • Published: Tuesday, 09 January 2018 10:00
  • Hits: 1013

   

   

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม ค้นหาความจริงจากสารานุกรม เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด

และได้รับความรู้ที่ได้จากการอ่าน รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วม

ตอบคำถาม คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน ธันวาคม 

2560 มีดังนี้

เด็กชายยศนันท์ อิ่มอาบ              นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พ่วงนิ่ม             นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์          นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์         นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงธนิดา เนื้อเกลี้ยง             นักเรียนชั้น ป.6/6

 

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)