Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2560(แผนกประถม)

  • Published: Tuesday, 09 January 2018 09:46
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 549

   

   

 

เนื่องด้วยห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ยอดนักอ่าน  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืม

หนังสือมากที่สุดประจำเดือนนั้น ๆ  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน ธันวาคม 2560  มีดังนี้

 

เด็กหญิงภัสสร เครืออารีย์                   นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง                     นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ                 นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงณัชชา นุชนาท                      นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงวรรณดา รัตนรักษ์                  นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงปุณยาพร ทองแดง                 นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงนภัสสร บุตรน้ำเพชร               นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ                    นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์                   นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                 นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์                นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายพงศภัค ธรรมกิจ                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายภควัตร แย้มวงษ์                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายศุภกร กำไลศักดิ์                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายภาณุวัฒน์ ภิรมย์บัณฑิต             นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงศิวาพร สุขปิยังคุ                     นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงปริยาภัทร สาดะระ                   นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงณภัทร ศรีผ่องใส                     นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงวิรดา อรรควงษ์                       นักเรียนชั้น ป.6/6

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)