Monday, 25 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

  • Published: Tuesday, 12 December 2017 12:35
  • Hits: 406

   

   

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม ค้นหาความจริงจากสารานุกรม เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด

และได้รับความรู้ที่ได้จากการอ่าน รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วม

ตอบคำถาม คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 

2560 มีดังนี้


เด็กหญิงนาตาชา จำปารัตน์ นักเรียนชั้น ป.4/5


เด็กหญิงนภัสสร บุตรน้ำเพชร นักเรียนชั้น ป.4/5


เด็กหญิงณัชชา นุชนาท นักเรียนชั้น ป.4/5


เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ นักเรียนชั้น ป.4/5


เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ป.5/2

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)