Tuesday, 25 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2560(แผนกประถม)

  • Published: Tuesday, 12 December 2017 12:29
  • Hits: 883

   

   

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 8  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ยอดนักอ่าน  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือ

มากที่สุดประจำเดือนนั้น ๆ  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2560  มีดังนี้

 

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รื่นเริง                                  นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง                                     นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ                                    นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงวรรณดา รัตนรักษ์                                  นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงปุณยาพร ทองแดง                                 นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ                                  นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชาวโพงพาง                            นักเรียนชั้น ป.4/7

เด็กหญิงศกุนตลา แสงจันทร์                                นักเรียนชั้น ป.4/7

เด็กชายภควัตร แย้มวงษ์                                     นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายศุภากร คงเพ็ชร                                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายพงศภัค ธรรมกิจ                                     นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายศุภกร กำไลศักดิ์                                     นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น                                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                                  นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงชนกนันท์ อารยาภิชาติ                             นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายสุวพัชร จงจิตต์                                        นักเรียนชั้น ป.5/6

เด็กชายวิกร โอภาสศุภกุล                                    นักเรียนชั้น ป.5/6

เด็กหญิงศิวาพร สุขปิยังคุ                                     นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงปริยาภัทร สาดะระ                                   นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กชายสิรวิชญ์ แร่เพชร                                      นักเรียนชั้น ป.6/6

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)