Tuesday, 23 April 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

โครงการ "สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" พฤศจิกายน 2560

  • Published: Wednesday, 06 December 2017 09:52
  • Hits: 1135

   

   

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โครงการ "สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่มีคุณธรรม

ในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เด็กหญิงณัฐลภัส ตันสกุล ความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อน

เด็กหญิงสริตา ทาสวัสดิ์ ความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อน

เด็กหญิงวิภาวี สายสุทธิ์ ตั้งใจเรียน มีน้ำใจ

เด็กชายธนาธิป จันทร์มั่น ตั้งใจเรียน มีน้ำใจ 

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเพ็ญ ช่วยเหลืองานครู เมื่อมีเวลาว่างสอนเพื่อนอ่านหนังสือ 

เด็กหญิงอภิสร์ญา สานิชวรรณ ช่วยเหลืองานครู เมื่อมีเวลาว่างสอนเพื่อนอ่านหนังสือ 

เด็กหญิงธัญพิชชา ด้วงด้อย จิตอาสา มีน้ำใจ

เด็กชายอภิวุฒิ บัวงาม จิตอาสา มีน้ำใจ

เด็กชายณปภัช อุ่มสาตร์ ตั้งใจเรียน มีความเพียรพยายามในการเรียน ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก

เด็กหญิงพาทินธิดาว์ เมธาธนาพิพัฒน์ เป็นผู้นำ ดูแลความเรียบร้อย ระเบียบแถวของห้อง

เด็กหญิงอารยา ติขิณานนท์ มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานเพื่อน

เด็กหญิงกัลยาณี เหนียวแก้ว ตั้งใจเรียน มารยาทดี ความประพฤติเรียบร้อย

เด็กหญิงศิริญญา แสงอรุณ มีความประพฤติดี มีน้ำใจ จิตอาสา ช่วยเหลืองานครู และเพื่อนๆ

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พจนารถ มีความประพฤติดี มีน้ำใจ จิตอาสา ช่วยเหลืองานครู และเพื่อนๆ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กชายสุริยะนันท์ จิรมิตรมงคล ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบร้อย

เด็กชายพิชญพงศ์ ศรีไกรสิทธิ์ ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบร้อย

เด็กหญิงทักษอร เพ็งนาเรนทร์ ตั้งใจเรียน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เด็กชายวรพล กิจเต่ง มีน้ำใจ จิตอาสา ช่วยเหลืองานเพื่อน

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เขียวมาประเสริฐ ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบร้อย

เด็กชายกสิกร เล้าสินวัฒนา ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบร้อย

เด็กชายภาสวุฒิ สิวานนท์ มีน้ำใจ จิตอาสา ช่วยเหลืองานเพื่อน

เด็กชายกวิญภพ แสงแก้ว ตั้งใจเรียน มีจิตอาสา

เด็กชายคุณัชญ์ โชติกเสถียร ตั้งใจเรียน มีจิตอาสา

เด็กชายปุณณวิชญ์ ขาเหล็ก มีน้ำใจ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ร้อยแก้ว ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบร้อย

เด็กหญิงชยานันท์ ทับทิมแดง มีความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ส่งครู

เด็กหญิงอภิชญา บัวขัน มีความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ส่งครู

เด็กชายชนัดพล ยิ้มกริ่ม มีความซื่อสัตย์ เก็บเงินได้ส่งครู

เด็กหญิงธนยมัย ธีรพันธ์พงศ์ ตั้งใจเรียนทำงานเรียบร้อย

เด็กหญิงภัศชมน รุ่งราตรี ตั้งใจเรียนทำงานเรียบร้อย

เด็กหญิงเกศกนก นุชประสิทธิ์ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

เด็กหญิงศิริขวัญ สังเกตกิจ ตั้งใจเรียน ทำงานเรียบร้อย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงทาชี่ อินทศักดิ์ ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงปณิตา เสือเดช ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงจิรัชญา มากุล ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงคณิตา ปุญญธรรม ความประพฤติเรียบร้อย มีน้ำใจ ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ เอี่ยมชื่อ ความประพฤติเรียบร้อย มีน้ำใจ ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงพรรษชล สร้อยทอง ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงกมทลชนก เอี่ยมอ่อง ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงวนัชพร ประสพรัตน์ ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงกสิกา โพธิ์รัตน์พิทักษ์ ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงวรลักษณ์ เฮงจำรัส ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กชายอชิตะ อานมณี ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงธันย์ชนก เชื้อเชิดพงษ์ ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงนันทพัทธ์ นาคสวาท ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงณชานันท์ จิตเลศ ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงนาฎยา บุญธรรม ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงสิริรัตน์ หลิมเล็ก ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงปุญญิสา ปลีฟัก ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงมัชฌิมา บุตรจีน ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงนลินรัตน์ อุ่นทา ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงชนัญธิดา สองเมือง ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงนภัสสร บุญเดช ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงปิ่นนภา หาญสาริกัน ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงกมลชนก คัมภิรานนท์ มีจิตอาสา ช่วยงานครูประจำชั้น

เด็กหญิงณัฐนิชา ฮวดโสภา มีจิตอาสา ช่วยงานครูประจำชั้น

เด็กชายสุรภูมิ ศรีสกุลอำพร มีจิตอาสา ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน และมีผลการเรียนดี

เด็กชายศิวกร ทองยอด มีจิตอาสา ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน และมีผลการเรียนดี

เด็กหญิงรินรชา รสชุ่ม มีจิตอาสา ช่วยทำความสะอาดห้องเรียน

เด็กหญิงเขมจิรา บัวงาม มีจิตอาสา ช่วยสอนเพื่อนให้ทำงาน

เด็กชายเกรียงศักดิ์ โสมโสภา มีจิตอาสาช่วยงานครู

เด็กหญิงชีวาพร นวมนิ่ม มีความใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน

เด็กชายมนต์ธัช สูริประเสริฐ เชื่อฟังบิดา มารดา ครู

เด็กหญิงชนาภาพิจิตร ช่วยทำความสะอาดห้องเรียน

เด็กชายญาณวุรตม์ เมืองซ้าย ใฝ่เรียนรู้ ลายมือเรียบร้อย

เด็กชายสิทธิชัย บิลพัสดิ์ มีจิตอาสา กระตือรือร้นช่วยงานในห้องเรียน

เด็กชายณฐพล จรัสเอี่ยม มีจิตอาสา กระตือรือร้นช่วยงานในห้องเรียน

เด็กชายธนชาติ ขำดี มีจิตอาสา กระตือรือร้นช่วยงานในห้องเรียน

เด็กชายพิพัฒน์ กลิ่นชะนะ มีจิตอาสา กระตือรือร้นช่วยงานในห้องเรียน

เด็กชายธนทัต ภูครองหิน ตั้งใจเรียนและสุภาพเรียบร้อย

เด็กชายรชตภณ ทับทิม ตั้งใจเรียนและสุภาพเรียบร้อย

เด็กชายนฤชิต อื้อนุเคราะห์ มีจิตอาสา ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน

เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์อ่อน มีจิตอาสา ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน

เด็กชายณกรณชพัฒน์ เดชวงศ์บุญศรี มีจิตอาสา ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน

เด็กหญิงพรชนก ตรีเพชร มีความประพฤติเรียบร้อย พูดจาสุภาพ ไพเราะ

เด็กหญิงจิรสุดา ขำเสงี่ยม มีความประพฤติเรียบร้อย พูดจาสุภาพ ไพเราะ

เด็กหญิงจินตพร จันทร์ประเสริฐ มีความประพฤติเรียบร้อย พูดจาสุภาพ ไพเราะ

เด็กหญิงพีรดา แก้วไสทับ มีความประพฤติเรียบร้อย พูดจาสุภาพ ไพเราะ

เด็กหญิงภัทรมน บุญประเสริฐ มีความประพฤติเรียบร้อย พูดจาสุภาพ ไพเราะ

เด็กหญิงสมัชญา คุ้มวงศ์ ตั้งใจเรียน สุภาพ ความประพฤติเรียบร้อย

เด็กหญิงหัทยา มุสิกวัตร ตั้งใจเรียน สุภาพ ความประพฤติเรียบร้อย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กหญิงพิริสาร์ ธนิศร์ธนันต์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

เด็กหญิงณัฐชฎา วัสสา ขยันหมั่นเพียร

เด็กหญิงปภินดา เกิดเสมอ มีน้ำใจ

เด็กชายผลิตโชค ไชยปรีชา ประพฤติดี

เด็กชายปุญชรัสมิ์ อุ่นไกรลาส ประพฤติดี

เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์งามดี จิตอาสา

เด็กหญิงทัศนีย์ เทพบุตร เรียนดี ประพฤติดี

เด็กชายพัฒนศักดิ์ ทวีผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

เด็กชายฐานทัพ เชื้อเชิดพงษ์ ประพฤติดี มีมารยาท

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายชุติพนธ์ เสือเดช มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงนภสร เฮ้งไพบูลย์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงชาลิสา ประสูตร์แสงจันทร์ มีจิตอาสา ตั้งใจเรียน มีระเบียบวินัย

เด็กชายปุณณ์ทวี วงศ์ศรีชา มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ และเสียสละ

เด็กชายจักรภัทร คุ้มภัย มีผลการเรียนดี มีน้ำใจ จิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์โชติ ความประพฤติดี เชื่อฟังครูสม่ำเสมอ

เด็กชายอัครวัฒน์ จันทร์ชีวะ มีน้ำใจ ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงปรียานุช มณีโชติ มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เด็กหญิงกานต์กษมา เหล็กอิ่ม มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เด็กหญิงสุกัญญา โสภา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เด็กหญิงอัจจิมา สง่าโฉม มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน

เด็กหญิงรินรดา ยกกลิ่น มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน

เด็กหญิงณภัทร ศรีผ่องใส เรียนดี มีจิตอาสา รับผิดชอบ มีน้ำใจ เสียสละ

เด็กหญิงสุธาสินี เขมะรัตนา มีจิตอาสา รับผิดชอบ เสียสละ เรียบร้อย

เด็กหญิงกันต์กมล วงค์วี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงศศิธร ไล้เลิศ มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ตั้งใจเรียน

เด็กชายยุนซัง ปาร์ค มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ตั้งใจเรียน

เด็กชายธนภัทร คงสิน มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ตั้งใจเรียน

  


ภาพข่าว  นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)