นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรด้านคุณธรรม เดือนกันยายน 2560

 

 

 

ตามนโยบายของโรงเรียนดรุณาราชบุรี "สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ตามรายชื่อ เป็น

นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสมควรจะได้รับเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง และครอบครัวประจำเดือนกันยายน 2560

โดยนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรคุณธรรมมีดังนี้

 

ป.1/1

เด็กชายธนวินท์  เจษฎากานต์               จิตอาสาดูแลความสะอาด

เด็กหญิงสริตา  ทาสวัสดิ์                      ตั้งใจเรียน ชอบอ่านหนังสือ

เด็กชายธารินทร์  ช่างพานิช                 มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

เด็กหญิงอริศรา  ปลดเปลื้อง                 ช่วยเหลือคุณครู พูดจาไพเราะ

 

ป.1/2

เด็กหญิงบุณยวรีย์  โสดา                     ตั้งใจเรียน

เด็กชายชินทรัพย์  ทรัพย์กุศล               มีน้ำใจ สอนเพื่อนอ่านหนังสือ

 

ป.1/3

เด็กชายเอกทันต์  แก้วพานิช                มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู และสอนเพื่อนอ่านหนังสือ

เด็กชายศักรินทร์  โตะโอย                   มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู และสอนเพื่อนอ่านหนังสือ

 

ป.1/4

เด็กชายณัฐวิทย์  ศรีวรานนท์                ตั้งใจเรียน มีความพยายามในการอ่านหนังสือ

เด็กชายอนุสรณ์  แขกวัด                     จิตอาสาดูแลความสะอาด

 

ป.1/5

เด็กชายนฤเนตร  ชูเจริญผล                 ตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนมีผลการเรียนดี

เด็กชายเศรษฐพงษ์  วัตนะกุล               มีความกตัญญู ช่วยพ่อแม่ทำงานแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

 

ป.1/6

เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญานุวัฒน์             มารยาทดี มีระเบียบวินัย

เด็กหญิงอัจฉริยา  เฮ็งวิทยา                 ตั้งใจเรียน ชอบอ่านหนังสือ

 

ป.1/7

เด็กหญิงนันท์นภัส  อภิชาติพงษ์           มีน้ำใจชอบช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

เด็กชายวชิรวิทย์  อนุพงธ์พร                ตั้งใจเรียน ชอบอ่านหนังสือ

 

ป.2/1

เด็กชายจิรวัฒน์  มูลประหัส                  มีน้ำใจ มีจิตอาสา

เด็กหญิงปวีณา  เขียวนิล                     มีน้ำใจ มีจิตอาสา

เด็กชายคีตกานต์  ศิรินันทนานันท์          ตั้งใจเรียน

 

ป.2/2

เด็กหญิงกชพร  เสือทับ                       ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงศิริกุลภรณ์  ชุมสุวรรณ              ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงสายทอง  มหาวีระรัตน์              มีน้ำใจ จิตอาสา

 

ป.2/3

เด็กหญิงพิชชาพร  พวงทอง                  มีจิตอาสา มีน้ำใจ

เด็กชายพสุธร  อินทร์มี                         มีจิตอาสา มีน้ำใจ

 

ป.2/4

เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุนฟ้ง                   มีความประพฤติเรียบร้อย

เด็กหญิงณัฐณิชา  ภู่ทอง                      มีความประพฤติเรียบร้อย

เด็กชายศิววุฒิพงษ์  สำราญบำรุงศรี         มีความประพฤติเรียบร้อย

เด็กหญิงเพียงขวัญ ศรีสิริวิบูลย์ชัย           มีความประพฤติเรียบร้อย

 

ป.2/5

เด็กหญิงนัทธมน  จำปาทอง                  มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจเรียน

เด็กหญิงปริตา  ถิรพรเจริญ                    มีจิตอาสา มีน้ำใจ

 

ป.2/6

เด็กชายรัชชานนท์  มีเย็น                     มีน้ำใจ มีจิตอาสา

เด็กชายธนพล  ขุนพิทักษ์                     มีน้ำใจ มีจิตอาสา

 

ป.2/7

เด็กชายธนกฤต  พิมเพราะ                   มีน้ำใจ เสียสละ มีจิตอาสา

เด็กหญิงศิริญญา  รัตนจันทร์                 ตั้งใจเรียนดี

เด็กหญิงแพรวา  เตี้ยแจ้                      ตั้งใจเรียนดี

 

ป.3/1

เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์ทอง                 เก็บเงินได้ 1,000 บาท

เด็กชายเขมกร  ชมชื่น                        มีจิตอาสา  ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงณัฏฐิการณ์  จำปาดี                ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

 

ป.3/2

เด็กหญิงกุลนันท์  เรืองทัพ                   มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานคุณครู

เด็กหญิงสุพิชญา  เสาดา                     มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานคุณครู

 

ป.3/3

เด็กชายจิณพรต  รักขพันธ์                   มีจิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลืองานคุณครู

เด็กหญิงณิชากมล  มณีโชติ                 ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุ์แดง               ความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน

 

ป.3/4

เด็กชายคุโณดม  ฮกเจริญ                   มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุริหาญ                  มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

เด็กชายพอเพียง  ศรีเมตตา                 มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

เด็กชายปัญญาพล  มากผล                 มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

 

ป.3/5

เด็กหญิงนิภาดา  บุญเปรม                   มีจิตอาสา เรียบร้อย ช่วยเหลือครูและเพื่อน

เด็กหญิงณัฎฐ์จิรา  อยู่เป็นสุข               มีจิตอาสา เรียบร้อย ช่วยเหลือครูและเพื่อน

เด็กชายศุภรากร  ถิ่นสูง                      มีจิตอาสา เรียบร้อย ช่วยเหลือครูและเพื่อน

 

ป.3/6

เด็กชายกิตติทัศน์  ซื่อสัตย์                  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

เด็กหญิงกัลยกร  เนื้ออ่อน                   มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

ป.3/7

เด็กชายวุฒิพรรษ  บัวหลวง                  มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

เด็กหญิงกรัญญา  กอเจริญ                   เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงณัฐฐพัชร์  ดินตะสุวรรณ           เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

เด็กชายกฤตภาส  สาโรจน์                   เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงณัฏฐชา  สิทธิโยธี                  เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงปริญากรณ์  พงษ์ษา                เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

เด็กชายธนกร  มุขโต                          เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

เด็กหญิงไอยริณ  อารมณ์ชื่น                 เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานครู

 

ป.4/1

เด็กชายถิรายุส์  ม่วงแหลม                    ตั้งใจเรียน ขยันทำงาน มีความตรงต่อเวลา

เด็กหญิงกมลวรรณ  แตงเจริญ               ตั้งใจเรียน ขยันทำงาน มีความตรงต่อเวลา

 

ป.4/2

เด็กชายภูริคุณ  อรุณรัศมี                       ใฝ่เรียนรู้ มีความสนใจเรียน

เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขสุรัตน์                  จิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือครูและเพื่อน

เด็กหญิงธนัฎฐา  ปั้นศิริ                         จิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือครูและเพื่อน

 

ป.4/3

เด็กชายเดชาธร  เพทายประกายเพชร       จิตอาสาช่วยทำความสะอาดห้องเรียน

 

ป.4/4

เด็กหญิงพีรดา  รุ่งเรือง                          เชื่อฟังพ่อแม่ และครู

เด็กหญิงเมธัส  นิธิทรัพย์                        ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้

เด็กชายธนวัฒน์  เพขรดีมีสกุล                 ตรงต่อเวลา

เด็กหญิงพิรณา  คำขวัญ                         มีจิตสาธารณะ

เด็กชายอัครพัฒน์  สุธรรมเกษม               มีความซื่อสัตย์

 

ป.4/5

เด็กชายกฤษณพงศ์  มาปะโท                  ตั้งใจเรียน มีความเพียรพยายามและทำงานเรียบร้อย

เด็กหญิงมาลินี  เติมเต็ม                         ตั้งใจเรียน มีความเพียรพยายามและทำงานเรียบร้อย

เด็กชายธนทัต  ภูครองหิน                      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

เด็กหญิงนลพรรณ์  ชมนารถติกร               ใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายามและมีความรับผิดชอบ

เด็กหญิงณัชชา  นุชนาท                        สุภาพเรียบร้อย มีจิตอาสาและดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน

เด็กหญิงณัตตยา  คล้ายยิ่งเหมือน            มีน้ำใจนักกีฬา เสียสละ อดทนและทำเพื่อส่วนรวม

เด็กหญิงธนาภรณ์  ทองใหญ่                   มีน้ำใจนักกีฬา เสียสละ อดทนและทำเพื่อส่วนรวม

 

ป.4/6

เด็กชายณิชพนธ์  พัฒนวัชรกุล                สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ำใจดี

เด็กหญิงนภัสสร  ชิงชัยชัยชนะ                สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ำใจดี

 

ป.4/7

เด็กหญิงกชนันท์  ผาสุข                        มีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจในการเรียน

เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์                    มีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจในการเรียน

เด็กหญิงภัทรกร  ศรีสารากร                   มีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจในการเรียน

เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก                 มีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจในการเรียน

เด็กหญิงภคร  ทะนันไธสง                     มีความขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจในการเรียน

 

ป.4/8

เด็กชายปิยพัทธ์  สิริวิมลไชย                  เรียนดี มีความมุ่งมั่น กตัญญูรู้คุณ

เด็กหญิงสมัชญา  คุ้มวงศ์                      เรียนดี ประพฤติดี มีน้ำใจ

 

ป.5/1

เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริสมบูรณ์                    ใฝ่เรียนรู้

เด็กชายภูริวัฒน์  สุทธิบุตร                     ใฝ่เรียนรู้

เด็กชายธีรพงศ์  สังข์ทอง                      มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

 

ป.5/2

เด็กหญิงธิดารัตน์  นิจฉาย                      ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา

เด็กหญิงกนิษฐา  นุชประสิทธิ์                 ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา

 

ป.5/3

เด็กชายพงศ์ปวิตร  เพ็งอุดม                    ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา

เด็กชายประพันธุ์ศักดิ์  มณีคันโท              ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา

 

ป.5/4

เด็กหญิงนัยน์ปพร  ปานพวงแก้ว               เรียนดี ประพฤติดี มีมารยาท

เด็กหญิงชมพูนุท  เกตุจันทร์                    มีน้ำใจ จิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

 

ป.5/5

เด็กชายวัชรพล  เจริญจิตร์                      ใฝ่เรียนรู้

เด็กหญิงสุภนิดา  อุ่นเมือง                       ใฝ่เรียนรู้

 

ป.5/6

เด็กชายธนวันต์  แสงเงิน                        ใฝ่เรียนรู้

เด็กชายธนวินท์  แสงเงิน                        ใฝ่เรียนรู้

 

ป.5/7

เด็กชายนราวิชญ์  ธูปทอง                       มีมารยาท ประพฤติดี มีระเบียบวินัย

เด็กหญิงณัทธมน  ทำเสร็จ                      มีมารยาท ประพฤติดี มีระเบียบวินัย

เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร                     จิตอาสา ช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

 

ป.6/1

เด็กหญิงณัฐชา  เชาวดี                          มีน้ำใจ มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบดี

เด็กหญิงกิตยากร  พิจิตร                        มีน้ำใจ มุ่งมั่นในการทำงาน รับผิดชอบดี

 

ป.6/2

เด็กหญิงสรัลพร  พิทธิพัทวรโชติ              มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ ชอบช่วยเหลือ กตัญญู

 

ป.6/3

เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  กิจเรืองโรจน์            ซื่อสัตย์

เด็กชายจักรภัทร  คุ้มภัย                         มีน้ำใจชอบช่วยเหลือ มุ่งมั่นตั้งใจเรียน

 

ป.6/4

เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีนวลจันทร์                 จิตอาสา ช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

เด็กหญิงปัญญาพรรณ  ลุนไธสง               มีน้ำใจ เสียสละ มุ่นมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

เด็กหญิงกานต์กษมา  เหล็กอิ่ม                มีน้ำใจ เสียสละ มุ่นมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

 

ป.6/5

เด็กชายสรวิชญ์  บุญลา                         มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ กตัญญู ชอบช่วยเหลือ

เด็กชายมาร์โก้  คาสตอลดิ                     มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ กตัญญู ชอบช่วยเหลือ

 

ป.6/6

เด็กหญิงนรภัทร  เสมอใจ                      เสียสละ มุ่นมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

เด็กหญิงสโรชา  ชิวปรีชา                      เสียสละ มุ่นมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

 

ป.6/7

เด็กชายณพักศ์ชัย  ธารสนธยา               มีน้ำใจ มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือ

เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทรง                  ตั้งใจเรียน ช่วยเหลือเพื่อนๆ

เด็กหญิงกุลนันท์  ยางสูง                      ตั้งใจเรียน กตัญญู ช่วยเหลือเพื่อนๆ

 

 

 


ภาพข่าว :   คุณครูธารสันต์(ถ่ายภาพ)