Sunday, 22 September 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรม เดือน มิถุนายน 2560

  • Published: Wednesday, 13 September 2017 11:02
  • Hits: 450

 

           

 

    ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  ค้นหาความจริงจากสารานุกรม  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด และได้รับความรู้ที่ได้จากการ

อ่าน  รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วมตอบคำถาม คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุด

จะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน  มิถุนายน 2560  มีดังนี้

 

1. เด็กหญิงวรรณดา รัตนรักษ์              นักเรียนชั้น ป.4/5

2. เด็กชายยศนันท์ อิ่มอาบ                 นักเรียนชั้น ป.4/5

3. เด็กหญิงณัฐชฎา วัสสา                  นักเรียนชั้น ป.5/2

4. เด็กหญิงธิดารัตน์ นิจฉาย               นักเรียนชั้น ป.5/2

5. เด็กชายวสุพล หมอยาดี                 นักเรียนชั้น ป.5/6

 


ภาพข่าว   คุณครูชนาภรณ์  กวยทอง  (รายงาน), คุณครูชนิกานต์   เทพอวยพร (ถ่ายภาพ)